Inici  >>  Presentació
Presentació

Contingut:

Objectiu

En aquest curs es pretén aconseguir que els alumnes adquireixin la capacitat per comunicar de manera efectiva el seu projecte utilitzant el llenguatge gràfic, “traslladant” al suport paper o pantalla el seu contingut formal i conceptual amb pèrdues mínimes. Si a l’assignatura Dibuix-2, els alumnes han treballat sobre la comunicació objectiva del projecte, aquí analitzaran la complexitat d’aquesta comunicació, derivada de la diversitat de la temàtica, de les condicions del projecte, de l’objectiu de la comunicació i dels mitjans que s’utilitzin per fer-la. Tot això implica que l’alumne ha d’arribar a saber què vol comunicar, ha de ser conscient de les possibilitats i limitacions dels mitjans gràfics i ha d’entendre en què consisteix representar un projecte. En aquest curs es pretén activar i ampliar la capacitat de lectura de l’estudiant, tan de l’espai com dels dibuixos, fer veure la importància de registrar en dibuixos aquesta lectura i, finalment, oferir recursos per a la comunicació efectiva d’aquests continguts.

Procediment

Cada setmana es treballarà un tema diferent, desenvolupat conceptualment en algun dels Temes d'anàlisi d’aquest web, i caldrà consultar-lo abans de començar el treball. Són temes de contingut divers que s'exposen analitzant dibuixos singulars, amb l'objectiu d'entendre el raonament que aquests dibuixos contenen: què diuen i què oculten del tema exposat i com articulen i modulen els recursos gràfics. Temes que són importants per a la comunicació eficaç del contingut del projecte però sobre els quals no hi ha hagut ocasió de tractar fins ara. Aquest web tindrà la funció de llibre de text i exposició dels treballs  sobre el que es faran les pràctiques.

Cada setmana hi haurà dues classes, abans de l’inici de la primera l’alumne haurà d’haver llegit i entès la lliçó teòrica de la pàgina web. El primer dia es dedicarà a l’anàlisi i comprensió del cas proposat, valoració i decisió de l'estructura de l'exposició. Es preveu que aquesta fase del treball es faci amb dibuixos ràpids d'anàlisi i en grups petits, de no més de 3 alumnes, que compartiran l'anàlisi i la recerca de dades, tutelats pel professor, encara que el resultat serà sempre individual. El treball en grup ha de permetre agilitzar la recerca de dades, millorar qualitativa del raonament i el treball sobre propostes diferents. Abans d'acabar la classe, els alumnes hauran de ser capaços de fer una exposició dels resultats.

Abans de la segona classe, els alumnes hauran de preparar el material necessari per la materialització de la proposta. Aquesta classe es dedicarà principalment a aquesta formalització, executada amb les eines i el nivell corresponent en cada cas. Aquesta part del treball serà individual (tutelada pel professor), l'alumne podrà fer una exposició pública del seu resultat i, en tot cas,  el publicarà escanejat al Blog dels alumnes.

L'alumne farà aquesta publicació en els terminis que es fixin en cada cas, més enllà dels quals l'exercici perdrà el seu valor. Els resultats es podran consultar en el Blog i la seva consulta ha de tenir un objectiu didàctic: per relativitzar les pròpies propostes, veure opcions no considerades o desestimades i entendre en quina manera les propostes publicades podrien ser millorades. Si es considera oportú, es corregiran per a la seva nova publicació, quan aquesta se sol·liciti. En la meitat del curs es farà una valoració orientativa del seguiment de l'assignatura.

Contingut

Tenint en compte que l’objectiu bàsic del curs és la comunicació del projecte arquitectònic, el desenvolupament de cada tema s’estructurarà a partir de tres operacions bàsiques, que són les següents:

1. LLEGIR EL QUE ES VEU, que vol dir, interpretar, donar sentit o significat a cada element de l’espai o situació, aïlladament i en relació al seu context. Evidentment, la qualitat d’aquesta lectura dependrà del que l’estudiant sigui capaç de diferenciar i, per tant, del hagi après, del que conegui i de les seves preferències. Per aquesta raó, i en funció de la complexitat de cada cas, aquesta operació es farà en grup, donat que implica cercar informació i elaborar materials per l’anàlisi i la formalització.

2. VALORAR LA IMPORTÀNCIA DE CADA PART, que vol dir, fer un judici conscient de la responsabilitat que això implica que, encara que sempre serà personal, ha de pretendre que sigui objectiu. Evidentment aquesta capacitat dependrà de l’objectiu que es persegueixi i de la maduració a la que hagi arribat l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.

3. COMUNICAR AQUESTA VALORACIÓ-INTERPRETACIÓ, que vol dir, decidir què s’explica i com s’explica en funció dels elements o dels recursos disponibles, de la complexitat del missatge i de l'objectiu que es vol aconseguir. Aquesta operació és estrictament gràfica, es recolza en les dues anteriors que li donen sentit, però afecta a les competències específiques que són l’objectiu final de l’assignatura. En aquest procés hi ha una limitació que afecta als recursos, que no s'imparteixen en el curs i es donen per adquirits en cursos precedents. Es jutja l'ús i la capacitat d'aprofitar el que se sap per comunicar. A l'alumne se li demanaran els dibuixos que materialitzin aquesta comunicació, però també els que realitzi per arribar a ell, en grup o individualment, amb l'objectiu de seguir l'evolució del seu raonament i comprovar com aquest es realitza dibuixant.